Försäkringsskyddet

Sammanfattning av försäkringsskyddet

Försäkringsskyddet innebär att alla medlemmar i föreningen omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringens Invaliditetsbelopp utbetalas vid olycksfall som leder till bestående besvär. Vid skada utbetalas en procentsats motsvarande skadans storlek enligt ett tabellverk som är gemensamt för alla försäkringsbolag i Sverige, även benämnt medicinsk invaliditet. Om skadan är allvarlig kan även ekonomisk invaliditet utbetalas. Utöver invaliditet gäller försäkringen för kostnader som uppstår i samband med läkarbesök och behandling av tandläkare som kan härledas till olycksfallet. Försäkringen täcker kostnader kopplade till skadan fem år efter skadetillfället. 

Om olycksfallet kräver läkarvård eller tandläkarvård gäller försäkringen för trasiga kläder, glasögon och skyddsutrustning.  Premie för försäkringsskyddet är 45 kr per medlem och år. 

Följ länken för mer info.

Exempel på fördelar för Svenska Ridsportförbundets medlemmar

Alla medlemmar i föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet har olycksfallsförsäkring. Genom att göra den gemensam från 2015 får Svenska Ridsportförbundet en försäkring med bra omfattning till förmånligt pris. 

Försäkringen omfattar både medicinsk- och ekonomisk invaliditet vilket innebär ett stabilt grundskydd. Det är viktigt för Svenska Ridsportförbundet att den också omfattar ekonomisk invaliditet då ca 50 % av medlemmarna är under 20 år. Många av dessa har inte inkomst och omfattas därför inte av det allmänna försäkringssystemet som bygger på individens inkomst. Här skiljer sig Svenska Ridsportförbundets försäkring väsentligt jämfört med många andra större Idrottsförbunds erbjudanden, där de gemensamma lösningarna enbart omfattar medicinsk invaliditet.  

Försäkringen är gällande vid föreningens aktiviteter, vid aktiviteter i samarbete med föreningen och vid aktiviteter hos andra föreningar samt har ett utökat skydd för licensierade ryttare vid tävlingar arrangerade av SvRF. Föreningens medlemmar är försäkrade även under enskild ridning eller träning. Försäkringsskyddet gäller även vid resa till och från aktiviteten.  Försäkringens omfattning innebär att medlemmen har ett bra skydd oavsett om skadan leder till låg eller hög grad av invaliditet. Svenska Ridsportförbundet har i upphandlingen ställt krav att ingen reducering av ersättning ska göras vid låga invaliditetsgrader. Det är annars vanligt i liknande försäkringslösningar som erbjuds ridklubbar och som andra idrottsförbund erbjuder sina medlemmar. Då 90 % av skadorna leder till invaliditetsgrad lägre än 10 % är det till stor fördel för våra medlemmar.  

Kostnadsersättningar vid läkar-, och tandvård samt resekostnader är mer omfattande än många jämförbara lösningar. Skyddet gäller i upp till 5 år efter skadetillfället, utan kostnadstak.  

Jämförbara försäkringar för ridklubbar och andra idrottsförbund har ofta ett kostnadstak för den här typen av skador som kan leda till stora merkostnader för den skadedrabbade.

Försäkringen är mer omfattande i jämförelse med försäkringar som erbjuds till ridklubbar och som erbjuds till medlemmar av många andra idrottsförbund avseende skadade kläder, glasögon och skyddsutrustning.  Om skadan har orsakat läkar- eller tandläkarbehandling är det maximala ersättningsbeloppet 0,5 prisbasbelopp = 22 250 kr. Vilket är dubbelt så högt eller högre än likvärdiga erbjudanden.   

Försäkringsbeloppet vid invaliditet är maximalt 10 prisbasbelopp (Pbb)  = 445000 kr vid all verksamhet förutom vid tävling arrangerad av SvRF då försäkringsbeloppet är 20 Pbb = 890 000 kr för de licensierade ryttarna. Försäkringsbeloppet vid tävling är motsvarande det i dag gällande beloppet för licensierade ryttare vid tävling.    

För ryttare med tävlingslicens – ingen förändring i försäkringsskyddet.

Medicinsk invaliditet: Ersättning betalas utifrån ett gemensamt regelverk som alla försäkringsbolag använder sig av. En viss typ av skada ger ett visst ersättningsbelopp.

Ekonomisk invaliditet: Ersättning betalas utifrån den drabbades framtida arbetsoförmåga. Gäller om den drabbade blir arbetsoförmögen till 50 % eller mer.