mm  
Under inga omständigheter får ridning utan hjälm förekomma i BäRFs ridhus, ryttare som rider utan godkänd hjälm fäst med hakband kommer omedelbart att avvisas från ridhuset
Ridning på fri tid gäller samförstånd och hänsyn mellan ryttare och andra personer som vistas i ridhus/ridbana
Ridning på den fria tiden är i förstahand avsedd för skolridning% &å fri tid #an oc#så föl"ande a#tiviteter bedrivas(hoppning) longering) töm#örning och löshoppning% *lla som utnytt"arridhus/ridbana samtidigt s#a doc# vara överens om vil#a a#tiviteter som s#abedrivas% +ngen longering) töm#örning eller hoppning får före#omma utan attsamtliga i ridhuset har tillfrågats och givit sitt samtyc#e% ,ongering) töm#örningeller hoppning får endast s#e då ma-imalt fyra . andra e#ipage be1nner sig iridhuset% 3% a-imalt åtta hästar får samtidigt vara i ridhuset på fri tid% id #ö fårdu rida ma-imalt 40 minuter i sträc#% $örst till ridhuset rider först% amrater fårinte 6hålla6 plats för den som #ommer senare% % id ridning samtidigt somrids#olele#tion hålles får ma-imalt 3 hästar vara samtidigt på den anvisadeplatsen% id #ö får du rida ma-imalt 30 minuter i sträc#% 7äg till instru#tören frånlä#taren innan du #ommer in med din häst% Ridningen får inte störa pågåendele#tion% 8m instru#tören anser det nödvändigt har den samma rätt att avvisae#ipage% 'enna pun#t gäller endast BäR$s inac#orderingar) e#ipage utifrån får e"rida samtidigt som rids#olele#tion hålles% % 9ästägare med många hästar får vid#ö inte fylla upp en fri tid med enbart egna hästar) ma-imalt .2 hästar% Regelngäller inte för häst utlånad på foder där ryttaren betalar egen fri tid% 5% *lla somnytt"ar ridhus och ridbana s#a vara medlemmar i Bälinge Ryttarförening% 4%Ridning för instru#tör s#a s#e på bo#ad timme% :ndast instru#tör god#änd avBäR$ är tillåtna% ;% 'å ridhuset är bo#at av BäR$ för träningar med <2 e#ipagefår BäR$s inac#orderingar tillträde till ridhuset under särs#ilda vill#or delgivnadessa% =% *lla avgifter s#a vara betalda i förs#ott på pg% 4> = 4<0% *ngehästnamn vid alla betalningar%>% Bo#ning av ridhus s#er på mail rids#olan?hotmail%com % 0% Bo#ning bör s#esenast .2 dagar innan den dag man öns#ar nytt"a ridhuset%% 'et går inte att bo#a ridhuset timmen innan och efter le#tionerna) vid dessatimmar gäller 6fri tid6% Rids#olan har rätt att använda halva ridhuset på 6friatider6 utan förbo#ning%2% id ridning på Bälinge Ryttarförenings anläggning s#a ryttaren bäragod#änd h"älm med #näppt ha#band och s#o/stövel med #lac#%3% 9ästen s#a alltid bära träns% @ven vid avsutten ver#samhet%$öl" dessa en#la regler så blir 'in ridning i ridhuset sä#er(A nac#a innan du går in i ridhuset samt säg till innan du tar in 'in häst%A *lla hästar som vistas i ridhuset s#a hanteras i träns) e" endastgrimma%
 
7amtliga manegedörrar s#a stängas alternativt spärras av med de vita)höga sta#eten%A !pp< och avsittning s#er i mitten av en volt för att inte hindra andraridande%A 7tanna e" med hästen i hörnet innanför dörren) stor s#aderis#%A *ll s#ritt s#er innanför spåret% vriga gångarter på spåret%A 9åll till höger vid möte%A Ryttare som rider på spåret har förtur framför de som rider en väg%A 9alt görs lämpligen i mitten av en volt för att inte hindra någon%A 7mac#a eller använd inte spö när du är nära någon annan%8m du behöver leda din häst) håll dig innanför spåret för att intehindra övriga ryttare%A 7läc# belysningen efter dig%A 7e till att du går ut ur ridhuset i god tid innan ridle#tionerna bör"ar%A Clöm inte att göra rent efter din hästDA 'et är förb"udet att tala i mobiltelefon när 'u sitter till häst%A 'et är förb"udet att rida med hörlurar%
Longera inte din häst när det är lektion på andra delen iridhuset
Tänk på att detta är en ridskola, föregå medgott exempel!